Odszkodowania

Adwokat Szczecin odszkodowania

Powstanie szkody a odszkodowanie

Wszędzie tam, gdzie dwa podmioty wchodzą ze sobą w interakcję, może dojść do powstania szkody. Osoby znające się na rzeczy wyróżniają co najmniej dwa źródła powstania obowiązku naprawienia szkody. Zalicza się do nich szkody powstałe na skutek popełnienia tzw. czynu niedozwolonego, np. przestępstwa, którego skutkiem jest szkoda dająca się wycenić w pieniądzu. Drugim możliwym przypadkiem jest odszkodowanie za szkodę wynikającą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Możemy Państwu pomóc w większości sytuacji, które wiążą się z tymi zdarzeniami prawnymi.

Pomoc prawna w zakresie odszkodowań

Zatrzymanie i tymczasowe zatrzymanie sprawy karne kancelaria adwokat szczecin

Legitymujemy się doświadczeniem w zakresie uzyskiwania odszkodowań i zadośćuczynień w sytuacjach związanych z błędami personelu medycznego. Wiemy jak sformułować żądanie, by uzyskane sumy były adekwatne do rozmiaru powstałego uszczerbku na zdrowiu. Potrafimy analizować dostarczoną przez klientów dokumentację medyczną, tak by uzyskać z niej maksimum informacji przydatnej w toku sporu. Przedstawiamy wszystkie możliwe drogi dochodzenia świadczeń odszkodowawczych. Reprezentujemy naszych klientów również w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Obszar praktyki kancelarii obejmuje również sprawy odszkodowawcze związane ze zdarzeniami drogowymi i wypadkami komunikacyjnymi. Pomagamy naszym klientom prowadzić wynikające z nich spory odszkodowawcze z towarzystwami ubezpieczeniowymi, poczynając od postępowania likwidacyjnego, na postępowaniu sądowym kończąc. Prowadzimy sprawy o polubowne załatwienie sporu z ubezpieczycielami przed rzecznikiem finansowym.

Reprezentujemy naszych klientów sprawach o naruszenie dóbr osobistych. W obszarze zainteresowań zawodowych adwokata Tytusa Mystkowskiego znajdują się sprawy obejmujące ich naruszenie za pośrednictwem środków masowego przekazu i portali społecznościowych. Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów dotyczących osób publicznych, którymi interesują się media.

Rodzaj prowadzonych spraw odszkodowawczych

Przyjmujemy sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej od sprawcy szkody, jak również od ubezpieczyciela. Pomagamy naszym klientom dochodzić odszkodowań za szkody spowodowane przez działania i zaniechania podmiotów reprezentujących interesy majątkowe Skarbu Państwa.

Prowadzimy nie tylko sprawy związane z tzw. czynami niedozwolonymi, czyli deliktami. W zakresie naszych zainteresowań zawodowych pozostają również postępowania zmierzające do uzyskiwania odszkodowań za szkody powstałe  w związku z realizacją stosunków umownych (czyli tzw. szkody ex contractu). W tym zakresie pomagamy naszym klientom realizować uprawnienia przysługujące im na podstawie tak zwanych dodatkowych postanowień umownych, takich jak np. zadatek czy kara umowna.

Wiemy jak prawidłowo prowadzić sprawy związane z rękojmią za wady rzeczy sprzedanej, które również są objęte szczególnym reżimem, który wynika z  umowy sprzedaży zawartej przez jej strony.

W czym możemy Państwu pomóc:

porady prawne kancelaria adwokat szczecin

Pomoc prawna w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych w sprawach ubezpieczeniowych

ugoda kancelaria adwokat szczecin

Reprezentacja przed organami państwowymi zajmującymi się polubownym załatwianiem spraw odszkodowawczych

reprezentacja klientów w sądzie adwokat szczecin

Zastępstwo procesowe w procesach o odszkodowanie i zadośćuczynienie

sporządzanie umów kancelaria szczecin

Sporządzenie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowań przygotowawczych, egzekucyjnych i sądowych

reprezentacja klientów w sprawach w sądzie szczecin

Prowadzimy sprawy o rentę odszkodowawczą