Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony internetowej

Informacje ogólne

§1

Niniejsza strona internetowa jest zarządzana przez Tytusa Mystkowskiego, którzy prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka adwokat Tytus Mystkowski, ul. Podógrna 46, III p., 70-205 Szczecin (dalej zwany: „Administratorem).

§2

Treści prezentowane na stronie internetowej pełnią funkcję informacyjną i nie mogą być traktowane jako wiążąca porada prawna. Publikacje Autorów stanowią ich osobisty pogląd na dane zagadnienie, ale nie należy wykorzystywać ich w konkretnej sprawie bez uprzedniej konsultacji z członkami Zespołu kancelarii. Odpowiedzialność odszkodowawcza Administratora i Autorów w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem treści zamieszczonych na stronie internetowej jest wyłączona.

§3

Materiały udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystane publicznie lub w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody ich Autorów. Wszelkie treści zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i stanowią własność Administratora lub są wykorzystywane za zgodą ich Autorów.

Ochrona danych osobowych

§ 4

Administratorem danych pozyskiwanych poprzez stronę www.adwokatmystkowski.pl, w tym formularz kontaktowy oraz dane eksploatacyjne (więcej informacji – poniżej) jest adwokat Tytus Mystkowski (ul. Podgórna 46, III p., 70-205 Szczecin).

§5

Korzystanie z poczty elektronicznej może wiązać się z wieloma zagrożeniami, wobec czego należy to robić rozważnie i stosować odpowiednie zabezpieczenia. W związku z tym przed przesłaniem do mnie wiadomości zachęcam do zapoznania się ze wskazówkami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), dotyczącymi bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej i przekazywanych za jej pośrednictwem informacji, http://www.giodo.gov.pl/pl/259/9802.

Cele przetwarzania danych i sposób ich wykorzystania

§6

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Dane osobowe uzyskane w ten sposób mogą być wykorzystane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub podjęcie czynności zmierzających do obrony przed nimi. (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „ RODO”). Jeżeli korespondencja dotyczy procesu kontraktowania lub realizacji umowy, to dane będą wykorzystywane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§ 7

Wskazane powyżej dane osobowe nie będą nikomu udostępnione, chyba że będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, której stroną jest administrator lub będzie to wynikać z przepisów prawa. Dane mogą być powierzone podmiotom świadczącym usługi informatyczne, chyba że zastrzeżesz, iż taka sytuacja nie może mieć miejsca. Żadne dane nie zostaną udostępnione w sposób, który mógłby naruszać tajemnicę adwokacką.

§ 8

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wymienionych celów.

Twoje uprawnienia

§ 9

Masz prawo, by:

 1. uzyskać dostęp do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 2. przenosić dane
 3. sprostować dane i je usunąć,
 4. ograniczyć przetwarzanie danych,
 5. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (VIDE: www.uodo.gov.pl),
 6. wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10

W każdym wypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w przypadku zaistnienia tzw. uzasadnionego interesu administratora, możesz
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

§ 11

Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

§ 12

Kontakt we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kierować na adres email: kancelaria@adwokatmystkowski.pl

Dane eksploatacyjne i cookies

§ 13

Korzystając ze strony internetowej możesz zostawiać po sobie ślad, który charakteryzuje Twój sposób korzystania ze strony (tzw. dane eksploatacyjne).

Są nimi:

 1. numer identyfikacyjny (ID), który strona internetowa przydziela każdej osobie przeglądającej stronę internetową,
 2. oznaczenie identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
 3. system teleinformatyczny, z którego korzystasz (rodzaj urządzenia, system operacyjny, przeglądarka internetowa),
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.

§ 14

Informacje wskazane w § 13 nie są łączone z takimi informacjami jak: imię i nazwisko, adres email oraz inne dane umożliwiające identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest wykorzystywane w celu profilowania osób odwiedzających stronę internetową.

§ 15

Przetwarzanie informacji, o których mowa w §13 i 14 może być związane z instalacją plików cookies lub zbliżonych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlania (więcej informacji w tym zakresie w dalszej części niniejszego dokumentu).

§16

W przypadku stosowania mechanizmu cookies – dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki. Przedmiotowe dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku takiego ich zakwalifikowania w danym kontekście sytuacyjnym, informacje kontaktowe Administratora zostały wskazane powyżej.

§ 17

Przetwarzanie danych zaliczających się do wyżej wymienionych kategorii jest konieczne dla prowadzenia strony internetowej i działania w celu ulepszenia jej jakości tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f.).
W związku z tym konieczne jest:

 1. badanie preferencji użytkowników strony internetowej, w celu wykorzystania tych badań, ukierunkowanego na poprawę jej jakości;
 2. okazjonalna analiza plików z logami, w celu określenia, jakie przeglądarki są najczęściej wykorzystywane przez odwiedzjących stronę tj. które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane, czy strona nie zawiera błędów;
 3. zapobieganie nieuprawnionemu korzystaniu ze strony internetowej;
 4. przerywanie ataków typu „odmowa usługi”;
 5. przeciwdziałanie uszkodzenia systemów komputerowych i systemów łączności.

§ 18

Powyższe informacje mogą być wykorzystywane w celu tworzenia statystyk, które nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożlwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

§ 19

Administrator może powierzyć dane eksploatacyjne, niebędące danymi osobowymi, innym podmiotom np. dostawcom usług informatycznych. Dopuszczalne jest również ich przekazywanie pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.

§ 20

W przypadku gdy w związku z utrudnioną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internetowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15-20 RODO, chyba że dostarczysz dodatkowych danych w celu wykonywania praw przysługujących Ci na podstawie ww. artykułów, które pozwolą Cię zidentyfikować.

§ 21

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§22

Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane niepóźniej niż po upływie okresu przedawnienia możliwych roszczeń, które mogą się wiązać z korzystaniem ze strony (niepóźniej niż w ciągu 2 lat od dnia ich utrwalenia). Ich usunięcie może nastąpić wcześniej, jeżeli wniesiesz skuteczny sprzeciw, co do przetwarzania danych osobowych.

§23

Podanie danych eksploatacyjnych i cookies jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa w § 13-23.

Zasady działania cookies

Poniższa polityka cookies została sporządzona w oparciu o wzór dostępny na stronie internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl. Jest on chroniony prawem autorskim, które przysługuje Związkowi Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska., ul. Puławska 37/99, 02-508 Warszawa, info@wszystkoociasteczkach.pl, www.iab.org.pl.

Polityka cookies

 1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest adwokat Tytus Mystkowski, działający pod firmą Kancelaria adwokacka adwokat Tytus Mystkowski, ul. Podgórna 46, III p., 70-205 Szczecin.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić ją w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 5. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej
  4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


adwokat Tytus Mystkowski