Dlaczego będąc pokrzywdzonym przestępstwem zawsze warto korzystać z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata?

rola adwokata sprawa karna dobry adwokat Szczecin
adwokat szczecin

aplikantka adwokacka Julia Wachowicz

Ukończyła kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem bardzo dobrym. Wielokrotna stypendystka Rektora dla najlepszych studentów. W czasie studiów członkini Koła Lege Artis. Od 2019 r. aplikantka adwokacka w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Legitymuje się pięcioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia usług prawniczych. Swoje pierwsze zawodowe doświadczenia zaczęła zdobywać w 2015 roku, kiedy zaczęła praktykować w szczecińskich kancelariach adwokackich. Z uwagi na biegłą znajomość języka niemieckiego obsługuje niemieckojęzycznych klientów kancelarii.

Przepisy kodeksu postępowania karnego kształtują przebieg procesu na każdym jego etapie w taki sposób, by sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności. Praktyka funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pokazuje, że jest to główny cel tego postępowania i to właśnie na nim koncentrują się podstawowe dążenia organów ścigania i sądów, które prowadzą tego rodzaju sprawy.

Nie można jednak tracić z pola widzenia drugiego z postulowanych przez ustawodawcę celów, jakie gospodarz postępowania, niezależnie od jego etapu, powinien brać pod uwagę
w toku procedowania. Celem tym jest uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego i poszanowanie jego godności. Sfera bytu – a więc to jak działają funkcjonariusze państwowi, kompetentni w sprawach karnych – różni się jednak często od sfery powinności – czyli tego jak osoby te działać powinny.

Rola adwokata w procesie karnym

Rolą adwokata, który reprezentuje pokrzywdzonego w postępowaniu karnym jest to by sfery te pokrywały się w jak największym stopniu. Chociaż, dla niektórych może to brzmi jak tzw. prawniczy bełkot, to pokrzywdzony dysponuje szerokim wachlarzem uprawnień, które doświadczony karnista może doskonale wykorzystać dla zabezpieczenia zasadniczych interesów procesowych swojego klienta.

Istotnym etapem, na którym warto poszukiwać pomocy prawnej udzielonej przez adwokata jest zawiadomienie organów ścigania o popełnionym przestępstwie. Niestety często zdarza się, że pisemne bądź złożone do protokołu zawiadomienie powoduje niezwykle ślamazarną reakcję Policji i Prokuratury.

rola adwokata sprawa karna dobry adwokat Szczecin

Osoby które są powołane do ścigania przestępstw powinny wiedzieć, jak szybko
i sprawnie przeprowadzić wszystkie czynności postępowania przygotowawczego. Często jednak od chwili uzyskania informacji o tym, że mogło dojść do przestępstwa do chwili wszczęcia postępowania i przeprowadzenia dalszych czynność dowodowych, mija wiele tygodni. W tym czasie sprawca cieszy się niczym nieograniczoną wolnością i może podejmować czynności zmierzające do uniknięcia bądź nadmiernego złagodzenia odpowiedzialności, zaś pokrzywdzony z niepokojem czeka na dalszy rozwój wydarzeń, bo w sprawie nic się nie dzieje.

Rola adwokata w procesie karnym

Udział adwokata w postępowaniu sprawdzającym pozwala na to by wymusić na Prokuraturze przestrzeganie sześciotygodniowego terminu na zawiadomienie pokrzywdzonego o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania. Biegnie on od daty złożenia zawiadomienia.  Przepisy kodeksu postępowania karnego stanowią, iż po tej dacie pokrzywdzonemu służy zażalenie, jeżeli sposób prowadzenia czynności postępowania sprawdzającego nie pozwala na jego zachowanie. Złożenie zażalenia najczęściej motywuje niekiedy niezbyt szybko działających Policjantów do tego by z odpowiednim do jej wagi namaszczeniem zajęli się sprawą.

Nadanie odpowiedniego tempa sprawie, to oczywiście niejedyne atuty, jakimi może się cieszyć pokrzywdzony, reprezentowany przez adwokata w toku postępowania karnego. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych pozwala nabyć niedającą się przecenić znajomość taktyki przesłuchania świadków. W jej zakres wchodzi bez wątpienia umiejętność stosowania technik psychologicznych, które  między innymi pozwalają zadawać pytania w taki sposób, by uzyskane od przesłuchiwanych odpowiedzi najpełniej oddawały przebieg zdarzeń, które są przedmiotem postępowania.

prawo karne adwokat Szczecin

Czasami w interesie osoby pokrzywdzonej przestępstwem jest jednak najbardziej to, by nie wikłać się długotrwałe postępowanie, które dobitnie wykaże, w jak znacznym stopniu jej dobra prawne doznały uszczerbku.

Niekiedy jest tak, że odpowiednie przeprowadzenie negocjacji ze sprawcą pozwala zlikwidować konflikt, który wyniknął z popełnienia przestępstwa, co często okazuje się najlepszym możliwym rozwiązaniem.

Przykładem takiej sytuacji są wypadki drogowe, w których wystąpił wyłącznie nieznaczny uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego. Często w takich przypadkach warto jest doprowadzić do zawarcia ugody pomiędzy pokrzywdzonym i osobą, która spowodowała wypadek. Dzięki temu pokrzywdzony może szybko uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie, zaś sprawca może liczyć na nieco łagodniejsze potraktowanie przez osoby stosujące represję karną.

Niewątpliwą zaletą takiego konsensusu jest pojednanie, które ułatwia emocjonalne poradzenie sobie ze skutkami traumatycznego zdarzenia. Najczęściej pozwala on również  na oszczędność czasu. Uzyskanie rozstrzygnięcia sprawy karnej na posiedzeniu umożliwia by zamiast tracić czas na bycie ciąganym po Sądach, pokrzywdzony, który i tak stracił sporo energii w związku z wystąpieniem przestępczego zdarzenia, mógł z radością zdyskontować wszystkie korzyści, jakie uzyskał dla niego pełnomocnik w toku przeprowadzonego w zaciszu kancelarii procesu negocjacyjnego.

Niestety nie każda sprawa pozwala na to by użyć tzw. miękkich technik rozwiązywania tego rodzaju sporu. Czasami konieczne jest, by pełnomocnik pokrzywdzonego zastępował go również w toku postępowania sądowego, kiedy z wykorzystaniem pełnego wachlarza procesowych uprawnień może on występować jako oskarżyciel posiłkowy. To właśnie ta rola jest zazwyczaj najbardziej odpowiedzialna.

dobry adwokat Szczecin

Adwokat – pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego – może w sposób krytyczny podejść do sposobu, w jaki akt oskarżenia popiera prokurator, 
a także składając odpowiednie wnioski, naprowadzić sąd na optymalny w danej sytuacji procesowej sposób procedowania.

Rolą adwokata jest również by przy użyciu bezlitosnej, acz konstruktywnej krytyki niedoskonałego sposobu działania tych, którzy w natłoku prowadzonym spraw nie zawsze mają odpowiednie warunki by dojść do sedna tego konkretnego zdarzenia, zmienić jej bieg. Często pozwala to na uzyskanie rozstrzygnięcia, które najskuteczniej zaspokoi interesy pokrzywdzonego.

Pomoc adwokata a odszkodowanie

W postępowaniu sądowym nie bez znaczenia pozostaje również finansowy wymiar interesu pokrzywdzonego. W dobie toczących się przez wiele lat cywilnych postępowań sądowych w sprawach o odszkodowanie, bardzo często można uzyskać satysfakcjonującą rekompensatę za negatywne skutki czynu zabronionego zarzucanego sprawcy już przed sądem karnym.

sprawy karne adwokat szczecin

Wyegzekwowanie uzyskanych w ten sposób sum pozwala na to by pokrzywdzony mógł w najwyższym możliwym stopniu złagodzić negatywne rezultaty działań oskarżonego, które doprowadziły do tego, że stanął przed sądem pod zarzutem przestępstwa

Chociaż niewątpliwych zalet skorzystania przez pokrzywdzonego z pomocy adwokata w sprawach karnych jest wiele więcej, to te, o których mowa powyżej stanowić powinny wystarczającą zachętę do tego nie zastanawiać się nad tym, czy naprawdę warto.