Udział adwokata w sprawach przestępstw narkotykowych cz. II

przestepstwa narkotykowe wlasny uzytek areszt dobry adwokat Szczecin
adwokat Szczecin

adwokat Tytus Mystkowski

redaktor

Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2016 r. jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Legitymuję się dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa gospodarczego. Chętnie podejmuję się prowadzenia spraw konsumentów przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym.

Istotną na gruncie omawianej tematyki jest kwestia wykładni wyrażenia posiadania nieznacznej ilości na własny użytek sprawcy, a więc regulacji z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zaistnienie takiego przypadku umożliwia bowiem umorzenie postępowania jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.

Zaistnienie takiego przypadku umożliwia bowiem umorzenie postępowania jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia.

Posiadanie nieznacznej ilości narkotyku na własny użytek sprawcy

Powyższe może mieć zastosowanie do niektórych sprawców przestępstwa posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, którzy dysponują niewielką ich ilością przeznaczoną jedynie na własny użytek.

posiadanie narkotykow dobry adwokat szczecin

Dobrodziejstwo to przepis uzależnia od ziszczenia się kolejnej przesłanki. Przewidziano bowiem, że art. 62a ustawy może mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdy orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Podniesienie w argumentacji odpowiednich okoliczności, w szczególności w zakresie tak zwanych kwantyfikatorów społecznej szkodliwości, wymaga dobrej znajomości przepisów prawa materialnego, a także doświadczenia w prowadzeniu spraw narkotykowych w danym rejonie. Z uwagi bowiem na nieostrość pojęcia nieznacznej ilości w skali kraju zastosowanie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomani zachodzi w zupełnie różnych przypadkach.

Przepis art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ma charakter fakultatywny. Przewiduje bowiem tylko uprawnienie do umorzenia postępowania, a nie nakaz takiego postąpienia. Oprócz literalnej treści przepisu powyższe znalazło wyraz także w judykaturze (między innymi: Postanowienie SN z 1.03.2013 r., V KK 421/12, LEX
nr 1297696.)

dobry adwokat Szczecin

Wobec tak zróżnicowanej wykładni podstawowych na gruncie analizowanej problematyki pojęć, skorzystanie z pomocy zawodowego obrońcy – adwokata doświadczonego w sprawach przestępstw narkotykowych, wydaje się konieczne.

Możliwości zakończenia postępowania

Z uwagi na zróżnicowane sankcje, sprawa o jedno z przestępstw narkotykowych może zakończyć się na przynajmniej kilka sposobów. Jednakże, jak pokazuje treść artykułu, nie za każdym razem musi dojść do skazania.

Nie ma wątpliwości co do tego, że organy ścigania w zakresie przestępstw narkotykowych często nadużywają znamienia tak zwanej „znacznej ilości”. Powyższe prowadzić może do tego, że podejrzany (być może z obawy o zagrożenie wysoką karą) przystanie na warunki prowadzącego postępowanie, nie zdając sobie sprawy, że działa na swoją niekorzyść.

areszt narkotyki posiadanie dobry adwokat szczecin

Co do tego, jak zarzucane przestępstwo zostanie zakwalifikowane, czy możemy w danym przypadku mówić o zaistnieniu wypadku mniejszej wagi albo popularnego posiadania „na własny użytek”, zdecyduje oczywiście odpowiedni organ (w zależności od etapu postępowania – prokurator albo sąd).

Wspomniane nie wyklucza jednak udziału adwokata, który – jako rzecznik swojego klienta – może z powodzeniem podnosić argumenty na rzecz korzystniejszej kwalifikacji.

Adwokat, w którego obszarze praktyki leży obrona w takich sprawach z pewnością będzie w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które w pełni uwzględni wszystkie możliwości przewidziane ustawą. Powyższe gwarantuje klientowi uzyskanie rzetelnego obrazu jego sytuacji, rzeczywistych konsekwencji i osiągalnych rezultatów współpracy.

Częstokroć to właśnie wskazówki doświadczonego obrońcy przekazane klientowi już w początkowej fazie postępowania przyczyniają się do jego pomyślnego zakończenia.

Udział adwokata jako obrońcy w sprawach przestępstw narkotykowych

Należy liczyć się z tym, że polski porządek prawny za przestępstwa narkotykowe przewiduje poważne konsekwencje, nie wyłączając kary pozbawienia wolności. Doświadczony w sprawach narkotykowych adwokat, doradzając klientowi, z pewnością znajdzie najlepsze wyjście z sytuacji.

W sprawach dotyczących opisanych przestępstw kluczowy jest udział adwokata już na początkowym etapie postępowania. Tak szybka interwencja pozwala uniknąć niepożądanych skutków przypadkowych działań osoby niereprezentowanej przez fachowego obrońcę.

przestepstwa narkotykowe wlasny uzytek areszt dobry adwokat Szczecin

Ma to znaczenie w szczególności wobec organów prowadzących postępowanie, bowiem postawa podejrzanego z pewnością rzutuje na stosowane wobec niego środki czy nawet możliwość szybkiego zakończenia postępowania.

Za celowością ustanowienia doświadczonego obrońcy w tego rodzaju sprawach przemawia nie tylko oczywista zaleta w postaci fachowej reprezentacji, ale przede wszystkim skuteczność działania i rzetelna ocena sytuacji klienta.

Udział adwokata gwarantuje więc nie tylko fachowość, ale przede wszystkim niezawodność obsługi. Podejrzany czy oskarżony reprezentowany przez adwokata może mieć więc pewność, że jego interesy w tym postępowaniu będą zabezpieczone w możliwie najlepszy sposób.

Podsumowanie

Konkludując, sprawy narkotykowe należą do jednych z najbardziej powszechnych, a sama problematyka prewencji uzależnień jest traktowana priorytetowo nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Powszechność tego rodzaju przestępstw nie zmienia jednak faktu, że należy traktować je poważnie i chociażby rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata  jako obrońcy.

Powyższe jest kluczowe zwłaszcza wówczas, kiedy zarzucany podejrzanemu czy oskarżonemu czyn jest typem kwalifikowanym, za który przewidziano zaostrzoną odpowiedzialność. W tekście pokrótce zrelacjonowano różne istotne dla formułowania taktyki obrończej aspekty.

Niemniej, skomplikowanie pojęć używanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomani, ich nieostry charakter, a także niejednolita wykładnia w różnych sądach na przestrzeni kraju uzasadniają skonsultowanie sprawy z doświadczonym w sprawach narkotykowych adwokatem.