Umowa spółki z o.o. – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

umowy adwokat szczecin
adwokat Szczecin

adwokat Tytus Mystkowski

Ukończyłem Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2016 r. jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Legitymuję się dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie świadczenia pomocy prawnej. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się w szczególności wokół prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa gospodarczego. Chętnie podejmuję się prowadzenia spraw konsumentów przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym.

Spółka z o.o. jest instytucją, która swoje korzenie ma w Niemczech. Jest realtywnie nowa, gdyż po raz pierwszy uregulowana została w roku 1882 w ustawie o nazwie Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, a zatem w ustawie o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W Polsce sp. z o.o. została wprowadzona do porządku prawnego za czasów Józefa Piłsudskiego, wydanym przez niego w roku 1919 dekretem o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Następną regulacją dotyczącą omawianej spółki było rozporządzenie Prezydenta RP z roku 1933, jednak obowiązywało ono krótko, jedynie przez sześć miesięcy. Następnie w roku 1934, w życie wszedł Kodeks Handlowy, który obowiązywał, aż do roku 2001, w którym to wszedł w życiu po dziś dzień obowiązujący kodeks spółek handlowych.

Czym jest oraz jak może być utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i może być utworzona przez jedną lub kilka osób w każdym celu, który jest prawnie dopuszczalny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Oznacza to, że zasadniczo działalność o każdym charakterze a zatem nie tylko działalność gospodarczą, można prowadzić w tej formie, chyba że przepis szczególny wyłącza taką możliwość.

sporządzanie umów adwokat szczecin

Jako przykład wskazać można działalność bankową, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić można jedynie w formie spółki akcyjnej.

By doszło do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • zawarcie umowy spółki lub w przypadku spółki jednoosobowej sporządzenie aktu założycielskiego,
  • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienie nadwyżki, z uwzględnieniem tego, że w przypadku, gdy umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy – wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione wyłącznie w formie pieniężnej,
  • powołanie zarządu,
  • ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub powołanie takiego organu przewiduje umowa spółki,
  • dokonanie wpisu w krajowym rejestrze sądowym.

Chociaż na pierwszy rzut oka wszystkie te kwestie wydają się bardzo przejrzyste, to głębsza analiza każdej z nich powoduje, że rodzą się kolejne pytania, na które odpowiedzieć powinien doświadczony adwokat.

Sporządzanie umów

Umowa – w jakiej formie musi zostać sporządzona? Co musi się w niej znajdować, a jakie elementy mogą w niej być zawarte żeby najlepiej zabezpieczać interesy wspólników ? Co zawrzeć w umowie, by najlepiej zabezpieczała interesy wspólników oraz spółki?

Wkłady – w jakiej wysokości można je wnieść? W jaki sposób ich wysokość przekłada się na wysokość zobowiązań spółki oraz postrzeganie spółki przez jej kontrahentów?

Zarząd – jakie są uprawnienia i obowiązki członków zarządu? W jakim celu się go powołuje? Kto może zostać członkiem zarządu? Czy wspólnik może być członkiem zarządu? Na czym polega odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki i kiedy się ona aktualizuje? Czy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki?

Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna – kiedy ustawa wprowadza obowiązek ustanowienia jednego z tych organów? W jakim celu są one powoływane i czy warto je powołać, gdy obowiązek taki nie wynika z ustawy? Kiedy warto przewidzieć funkcjonowanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w ramach zakładanej spółki? Na który z ww. organów warto się zdecydować?  Jakie zachodzą między nimi różnice?

Wpis do rejestru – w jakim czasie od zawarcia umowy spółki należy dokonać wpisu
w KRS? Jakie skutki wiążą się z niezachowaniem terminu? Jaki status prawny posiada spółka pomiędzy zawarciem umowy a wpisem do rejestru?

umowy adwokat szczecin kancelaria

Na te oraz na wiele innych pytań, które z cała pewnością pojawią się w trakcie procesu zakładania spółki w ograniczoną odpowiedzialnością może udzielić adwokat posiadający doświadczenie w tym aspekcie. Pomoże on też we wszelkich formalnościach z tym związanych.

Z uwagi na szeroki katalog spraw, które mogą stanowić przedmiot działalności spółki z o.o. – warto rozważyć w pierwszej kolejności czy na pewno taka forma prawna będzie najbardziej odpowiednia, najbardziej przejrzysta oraz lukratywna. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę w trakcie zakładania spółki z o.o.

Pomoc adwokata w sporządzaniu umów

Pomoc adwokata może ułatwić konstytuowanie się spółki, nadać szybszego biegu jej rejestracji. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego rodzaju podmiotów może umożliwić przewidzenie zróżnicowanych scenariuszy, które wiążą się z prowadzeniem działalności w tej formie. Pomoc adwokata przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególności przy sporządzaniu umowy i jej rejestracji jest najlepszym wyborem, bo pozwoli dodatkowo zrozumieć specyfikę prowadzenia działalności w tej formie.